แผนการเรียนห้องเรียนปกติ
>> นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 264 คน
>> นักเรียนทั่วไป 143 คน
>> นักเรียนความสามารถพิเศษ 8 คน
>> นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 25 คน

แผนการเรียนห้องเรียนปกติ
>> นักเรียนทั่วไป 30 คน
>> นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 10 คน
>> นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม 320 คน

*** กรณี เอกสารรับรองการจบหลักสูตร โรงเรียนเดิมยังไม่สามารถออกได้ ให้ใช้ใบรับรองการเป็นนักเรียน(ปพ.7)แทนได้***

ติดต่อสอบถาม

แจ้งปัญหาการสมัคร