เขตพื้นที่บริการ

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ตามประกาศนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า หรือ ตา ยาย หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้าน หรือ เจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้าน หรือ เจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง โดยโรงเรียนจะทำการนัดหมายให้นำทะเบียนบ้านฉบับจริงมาตรวจสอบ ตามวันเวลาที่กำหนดให้แต่ละบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID - 19