Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

*** กรณี เอกสารรับรองการจบหลักสูตร โรงเรียนเดิมยังไม่สามารถออกได้ ให้ใช้ใบรับรองการเป็นนักเรียน(ปพ.7)แทนได้***

แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ
>> ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ (Computer) 36 คน
>> ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (AP) 72 คน
>> ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ 36 คน
>> ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) 30 คน

แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ
>> ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ (Computer) 36 คน
>> ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (AP)(วคทส.) 30 คน
>> ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (AP) 30 คน
>> ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ 30 คน
>> ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) 30 คน
>> ห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ 36 คน

แผนการเรียนห้องเรียนปกติ
>> นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 264 คน
>> นักเรียนทั่วไป 143 คน
>> นักเรียนความสามารถพิเศษ 8 คน
>> นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 25 คน

แผนการเรียนห้องเรียนปกติ
>> นักเรียนทั่วไป 30 คน
>> นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 10 คน
>> นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม 320 คน

การรับนักเรียนเข้าในห้องเรียนพิเศษชั้นม1.pdf
การรับนักเรียนเข้าในห้องเรียนพิเศษชั้นม4.pdf

ติดต่อสอบถาม

แจ้งปัญหาการสมัคร