ผู้มีสิทธิ์สอบ/บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ

***ให้ ดาวน์โหลด และพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ พร้อมทั้งติดรูปถ่ายในบัตรเข้าสอบ นำมาในวันสอบ

***จำนวนรายวิชาในการสอบให้ยึดตามบัตรประจำตัวสอบ***

บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ ม.1