คำถามที่พบบ่อย

1. กรอกใบสมัครผิด กรอกแผนการเรียนซ้ำกัน คลิกสมัครไปแล้ว สามารถสมัครใหม่ได้ไหม
คำตอบ ไม่ต้องสมัครใหม่ ให้เข้าแก้ไขข้อมูลเดิม แล้วส่งใหม่อีกครั้ง

2. กรอกใบสมัครผิด ดาวน์โหลดใบสมัครแล้ว สามารถสมัครใหม่ได้ไหม
คำตอบ เข้าแก้ไขข้อมูลเดิม แล้วดาวน์โหลดใบสมัครใหม่อีกครั้ง

3. ข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวนักเรียน ไม่ใช่นักเรียนเดิมแต่กรอกเครื่องหมาย ( - ) แล้วระบบแจ้งว่าต้องเป็นตัวเลข ต้องทำอย่างไร
คำตอบ เว้นไว้ หรือ พิมพ์หมายเลข 0

4. คะแนนการสอบ O-NET เช็คได้ที่ไหน
คำตอบ สามารถตรวจสอบได้จาก http://www.newonetresult.niets.or.th/IndividualWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx

5. ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ นักเรียนในเขตหรือนอกเขตพื้นที่บริการ สามารถตรวจสอบได้อย่างไร
คำตอบ ไปที่เมนู “คู่มือการสมัคร” แล้วเลือก “เขตพื้นที่บริการ”

6. ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ต้องทำอย่างไร
คำตอบ เลือกเมนู “คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร (PDF)”

7. วัน เวลา และสถานที่ในการยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเรียนระดับชั้น ม.1
คำตอบ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการจะแจ้งในใบสมัคร สถานที่หอประชุมศรีอำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ ส่วนนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการยื่นในวันสอบ

8. ที่อยู่ที่กรอกในใบสมัคร ใช้ที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
คำตอบ กรณี ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
กรณี ม.1 นอกเขตบริการ สามารถใช้ที่อยู่ปัจจุบันก็ได้

9. ข้อมูลการสมัครสามารถแก้ไขได้ไหม
คำตอบ แก้ไขได้ โดยการเข้าไปกรอกใบสมัครอีกครั้งโดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และวัน/เดือน/ปีเกิด เดิม

10. การยื่นเอกสารต้องทำอย่างไรบ้าง
คำตอบ นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนและผู้ปกครองนำเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงทุกฉบับที่แสดงว่าอยู่ในเขตพื้นที่บริการ

11. บัตรเข้าห้องสอบต้องทำอย่างไรบ้าง
คำตอบ โรงเรียนจะประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ แล้วพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบมาติดรูปถ่ายแล้วนำมาในวันสอบ

12. คะแนนรวม O-NET ดูตรงไหน
คำตอบ สามารถดูคะแนนแต่ละวิชาจากด้านหลัง ปพ.1 แล้วรวมด้วยตนเองได้เลย หรือสามารถเข้าตรวจสอบได้จาก http://www.newonetresult.niets.or.th/IndividualWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx