โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2563 - 2565